15 de juny de 2024

Formació i informació, claus per al teu àmbit laboral [Cat.] [Cast.]:

En qüestió de relacions laborals, una de les estratègies que utilitzen les empreses per a estar sempre en avantatge enfront de les persones ocupades és intentar ser poc transparents amb la informació. Entre altres coses, procuren explicar molt poc sobre com s’estructura la nòmina, el salari, etc… Sense anar més lluny, són molts els casos que ens arriben al sindicat en què l’empresa ni tan sols ha donat còpia del contracte al treballador/a.   Això ho fan per a tenir-nos en inferioritat de condicions. Al cap i a la fi la relació treballador/a – empresari és gairebé una negociació constant, i així ens té “negociant” en permanent desavantatge en el millor dels casos. 

D’altra banda no convé oblidar que al cap i a la fi és responsabilitat nostra com a treballadors entendre bé la nostra relació laboral: contracte, nòmines, comunicats escrits de l’empresa. Ja sabem que les empreses faran tot el possible perquè no sigui fàcil accedir a la informació, però això no vol dir que ens hàgim de conformar i limitar-nos a fer com si no passés res. Igual que tot allò que no sabem ho intentem aprendre, aquest no és un tema qualsevol, més aviat al contrari. Tot treballador i treballadora que no vulgui estar en inferioritat de condicions ha de conservar tota la documentació i ha de comprendre-la (nòmines, contracte, conveni col·lectiu, etc.)

La millor manera d’assegurar-nos que, quan sigui el moment, no negociarem en inferioritat de condicions enfront de l’empresa és organitzar-nos. Les persones que s’afilien al Sindicat disposen de la possibilitat d’aprendre aquestes petites coses respecte a la seva relació laboral de manera que en cas necessari poden reclamar el que els pertany. A través de la formació continuada, amb suport de l’assessoria laboral,  les persones afiliades aprenen a interpretar els seus convenis, les seves nòmines i tot allò que és necessari perquè un empresari no els enganyi en el dia a dia. Aquesta és la manera de fer-nos fortes, ajudar-nos entre tots i totes per a no ser simples peces d’usar i tirar en el nostre lloc de treball.

FORMACIÓN E INFORMACIÓN, CLAVES PARA TU ÁMBITO LABORAL:

En cuestión de relaciones laborales, una de las estrategias que utilizan las empresas para estar siempre en ventaja frente a las personas empleadas es intentar ser poco transparentes con la información. Entre otras cosas, procuran explicar muy poco sobre cómo se estructura la nómina, el salario, etc… Sin ir más lejos, son muchos los casos que nos llegan al sindicato en que la empresa ni siquiera ha dado copia del contrato al trabajador/a.   Esto lo hacen para tenernos en inferioridad de condiciones. Al fin y al cabo la relación trabajador/a – empresario es casi una negociación constante, y así nos tiene “negociando” en permanente desventaja en el mejor de los casos.

Por otro lado no conviene olvidar que al fin y al cabo es responsabilidad nuestra como trabajadores entender bien nuestra relación laboral: contrato, nóminas, comunicados escritos de la empresa. Ya sabemos que las empresas harán todo lo posible para que no sea fácil acceder a la información, pero eso no quiere decir que nos tengamos que conformar y limitarnos a hacer como si no pasara nada. Al igual que todo aquello que no sabemos lo intentamos aprender, este no es un tema cualquiera, más bien al contrario. Todo trabajador y trabajadora que no quiera estar en inferioridad de condiciones debe conservar toda la documentación y debe comprenderla (nóminas, contrato, convenio colectivo, etc.).

La mejor manera de asegurarnos de que, cuando toque, no negociaremos en inferioridad de condiciones frente a la empresa es organizarnos. Las personas que se afilian al Sindicato disponen de la posibilidad de aprender estas pequeñas cosas respecto a su relación laboral de manera que en caso necesario pueden reclamar lo que les pertenece. A través de la formación continuada, con apoyo de la asesoría laboral,  las personas afiliadas aprenden a interpretar sus convenios, sus nóminas y todo aquello que es necesario para que un empresario no les engañe en el día a día. Esa es la manera de hacernos fuertes, ayudarnos entre todos y todas para no ser simples piezas de usar y tirar en nuestro puesto de trabajo.

-